Procedurer og formkrav

Der gælder forskellige formkrav til sager som medlemmerne af Inatsisartut og Naalakkersuisut ønsker optaget på dagsorden for Inatsisartut.

 

I menuen til venstre findes formkrav til nedenstående former for sager der ønskes forelagt for Inatsisartut.

Nedenunder findes svar på de oftest stillede spørgsmål:

Afleveringen sker som udgangspunkt altid elektronisk og derudover i papirform, idet Formanden for Inatsisartut og/ eller Bureau for Inatsisartut herudover fremsender en skriftlig vejledning med uddybende oplysninger ifm. hver samling til Naalakkersuisut.

 • Ved lov- og beslutningsforslag fra Naalakkersuisut samt tilhørende forelæggelsesnotat: udover elektronisk fremsendelse afleveres 15 eksemplarer i papirform på grønlandsk og 15 eksemplarer på dansk. Idet omfang et forelæggelsesnotat afleveres selvstændigt på et senere tidspunkt, kan dette dog blot fremsendes elektronisk.

 • Ved redegørelser: Såfremt redegørelsen skal forhandles i salen skal der udover elektronisk fremsendelse afleveres 15 eksemplarer i papirform på grønlandsk og dansk.

 • Hvis redegørelsen blot skal omdeles  kan den afleveres alene i elektronisk form, idet aflevering også på tryk i det sædvanlige antal eksemplarer i papirform på grønlandsk og dansk  dog anbefales.

 • Almindeligvis kan svarnotater blot afleveres i elektronisk form. Det anbefales dog, at svarnotater også afleveres i det sædvanlige antal eksemplarer i papirform - det gælder særligt i det tilfælde, hvor svarnotatet afleveres under 24 timer før behandlingen af det pågældende punk.

 • Ved spørgsmål til Naalakkersuisut § 37: Formandens Departement koordinerer indsamlingen af besvarelserne fra de enkelte departementer. Departementerne skal derfor rette henvendelse til Formandens Departement. Dette gælder også, såfremt en tidsfrist ikke kan overholdes.

Materialet sendes elektronisk til inatsisartut@inatsisartut.gl. Eksemplarer i papirform afleveres til journalen.

Alt materiale skal indleveres på grønlandsk og dansk. Dette gælder også bilag som vedlægges skal markeres med hvilken samling og punkt nr. den tilhører. I særlige tilfælde, f.eks. hvor danske love skal ikraftsættes for Grønland, kan det dog forekomme, at dele af materialet alene foreligger på dansk. For internationale konventioner kan det tilsvarende gøre sig gældende, idet dele af materialet kan foreligge alene på engelsk. I sådanne tilfælde skal der foran materialet være et grønlandsk resumé. Fsv. angår høringssvar gælder der særlige krav, jfr. det nedenfor anførte.

F.s.v. angår lovforslag skal en eventuel høring være fyldestgørende omtalt i lovforslagets almindelige bemærkninger, jfr. de gældende lovtekniske retningslinjer. Det er derfor tilstrækkeligt at aflevere blot ét eksemplar af det samlede høringsmateriale til Bureauet. Høringsmaterialet omfatter følgende:

 • Kopi af høringsskrivelse,
 • kopi af indhentede høringssvar,
 • kopi af lovforslaget i den version, som er sendt i høring,
 • evt. høringssvarnotat,
 • evt. oplysninger om hvem der er blevet opfodret til at afgive høring, i det omfang, dette ikke fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger,
 • oplysninger om den anvendte høringsfrist. 

Høringsmaterialet skal indleveres til Bureauet samtidig med det til høringsmaterialet tilhørende lovforslag. Materialet afleveres såvel i papirform som i elektronisk form. Såfremt ovenstående forhold iagttages, er det ikke fornødent at oversætte det samlede høringsmateriale, men et Inatsisartut udvalg eller dets udvalgssekretær vil til enhver tid kunne rekvirere en oversættelse af materialet eller dele heraf fra Naalakkersuisut med henblik på udvalgets behandling.

Ovenstående retningslinjer gælder tillige for beslutningsforslag og redegørelser med de modifikationer, som følger af forholdets natur.

Alle bilag, som er tilknyttet punkter og øvrige materiale, som indleveres til Bureauet, skal medtages.

 • Lov- og beslutningsforslag: Fristdagen kl. 12.00, dvs. 5 uger før en samling, med mindre Formandskabet konkret har tilladt, at punktet efteranmeldes.

 • Forslag til forespørgselsdebat: Fristdagen kl. 12.00, dvs. 2 uger før en samling, med mindre Formandskabet konkret har tilladt, at punktet efteranmeldes.

 • Forelæggelsesnotater bør så vidt muligt fremsættes samtidig med det forslag /den redegørelse, som forelæggelsesnotatet er knyttet til. Formelt gælder der dog ingen frist for aflevering af et forelæggelsesnotat. Såfremt forelæggelsesnotatet afleveres særskilt, bør det dog - af hensyn til partiernes ordførere - ikke ske senere end 48 timer før punktets behandling.  

 • Svarnotater: Ingen frist for aflevering, men bør principielt afleveres senest dagen før punktet behandles.

 • Besvarelser af § 37 spørgsmål: Disse skal besvares indenfor 10 arbejdsdage fra modtagelse. Naalakkersuisut kan dog tilskrive Inatsisartut og anmode om forlængelse af svarfristen, f.eks. i de tilfælde, hvor et spørgsmål kræver mere tidskrævende undersøgelser. Se det anførte om antal eksemplarer ovenfor.

 • Redegørelser til omdeling: Disse kan afleveres dagligt indenfor almindelig kontortid.

 • Redegørelser til Inatsisartuts forhandling: Fristdagen, dvs. 5 uger før en samling, med mindre Formandskabet konkret har tilladt, at punktet efteranmeldes.

For materiale, der afleveres i papirform, kvitterer journalen på den "blå seddel" som Naalakkersuisut medsender ved aflevering.